PRIVACYVERKLARING VAN SCHOONHEIDSSALON

Bianca Winkeler Body&Face

 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Schoonheidssalon Bianca Winkeler Body&Face verwerkt van haar klanten.

 

Indien je klant wordt van Schoonheidssalon Bianca Winkeler Body&Face , of om een andere reden persoonsgegevens aan Schoonheidssalon Bianca Winkeler Body&Face verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

 

Wij adviseren je om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Bianca Winkeler, Schoonheidssalon Bianca Winkeler Body&Face, Heggewikke 18, 6367 DM Voerendaal,

KvK 14064073, 

BTW nummer: NL 155908248BO1, 

NL09 RABO 01518963 64,

te bereikbaar via bianca.winkeler@gmail.com  

tel. 06-51512487 of 045 5620090

 

2. Persoonsgegevens die zij verwerkt

Schoonheidssalon Bianca Winkeler Body&Face verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens, eventueel postadres

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Gezondheidsgegevens

- Voor- en nafoto’s

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag zij de persoonsgegevens verwerkt

 

Schoonheidssalon Bianca Winkeler Body&Face verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het contact hebben over afspraken en de eventuele annulering daarvan

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van haar nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Het monitoren van de voortgang van de behandeling

- Foto’s voor het gebruik op SocialMedia uitsluitend met U toestemming

   (schriftelijk of mondeling)

 

4. Bewaartermijnen

Schoonheidssalon Bianca Winkeler Body&Face verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt deze gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming

voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schoonheidssalon Bianca Winkeler Body&Face en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar

bianca.winkeler@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Schoonheidssalon Bianca Winkeler Body&Face wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

6. Afmelding e-mail berichtgeving:

Schoonheidssalon Bianca Winkeler Body&Face gebruikt je naam en

e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie te versturen. Afmelding voor deze mailings is ten allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 

7. Wijzigingen

Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de

Privacyverklaring te bekijken.

 

 

 

8. Delen van persoonsgegevens met derden

Schoonheidssalon Bianca Winkeler Body&Face verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld belastingdienst).

 

9. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Schoonheidssalon Bianca Winkeler Body&Face gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Schoonheidssalon Bianca Winkeler Body&Face neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met bianca.winkeler@gmail.com

 

Bianca Winkeler